Klientsky pracovník Poštovej banky - Poltár (m/ž)

Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu budú spoločnosti 365.bank, a.s., IČO: 31340890 Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02 a jej dcérske spoločnosti, ako spoloční správcovia, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Spracúvanie osobných údajov bude pre prevádzkovateľa vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobraziť viac

365.invest, správ. spol., a. s. Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 31 621 317
365.life, d. s. s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02, IČO: 35 904 305
PB Servis, a. s., Karloveská 34, Bratislava 841 04, IČO: 47 234 571
PB Finančné služby, a. s., Hattalova 12, Bratislava 831 03, IČO: 35 817 453

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a po dobu realizácie výberového konania. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už nie sú osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak zistíte, že boli spracúvane protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracúvanie Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou 365.bank, a.s., 31340890 Dvořákovo nábrežie, 4 Bratislava, 811 02, vrátane možných príjemcov poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov, e-mail: dpo@365.bank.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 26441381, so sídlom Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 poskytuje zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na link na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Aké sú Vaše doterajšie skúsenosti s ponukou/ predajom produktov/ služieb? *

Ako dlho ste pracovali v oblasti predaja/ ponuky produktov/ služieb? *

Možné zaškrtnúť len jednu odpoveď.

* Pre úspešné odoslanie formuláru je potrebné vyplniť všetky polia označené hviezdičkou.
* Pri vyplnení aspoň jednej položky z označeného pola sa označené položky stávajú povinné.

Nastavení cookies